Bij het bepalen van het tracé voor de nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabel van deelproject 9 zijn heel wat bestuurlijke instanties betrokken. Zo besliste Elia in nauwe samenwerking met de stads- en gemeentebesturen van Brugge, Damme en Maldegem over het exacte traject van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Marleen Van Den Bussche, burgemeester van Maldegem, geeft wat meer uitleg over het verloop van de samenwerking met Elia.

Elia heeft in samenspraak met de stadsbesturen van Brugge, Damme en Maldegem beslist om de nieuwe verbinding ondergronds te leggen. Ook bij de tracékeuze is er nauw afgestemd. Hoe verliep dit proces?

Als gemeentebestuur zijn wij blij met hoe het proces is verlopen. Initieel zou de nieuwe 150 kV-verbinding niet ondergronds worden aangelegd en daar konden we ons als gemeentebestuur niet bij neerleggen. Maar uiteindelijk kwamen we samen met Elia toch tot dit akkoord.

Elia was daarnaast ook een goede partner in de vraag naar de hogere overheid om het nieuwe tracé aan te leggen parallel met de N49/E34 expresweg. Dat tracé biedt vele voordelen: de infrastructuur wordt gebundeld langs een bestaande weg, kan in één lijn aangelegd worden en treft weinig tot geen bebouwing.

Welke concrete afspraken werden er met Elia gemaakt bij de keuze van het ondergrondse tracé?

Er is afgesproken om rekening te houden met de leefbaarheid van de te doorkruisen gemeenten. De ondergrondse kabel zal daarom voor een groot deel langs de N49 liggen waar geen bebouwing is. Waar de kabel wel in de buurt van de bebouwing ondergronds komt, zijn de elektromagnetische velden bovengronds erg miniem en de afstand tot de woningen is zo groot dat er geen enkel gevaar is voor permanente straling.

Twee bovengrondse hoogspanningslijnen kunnen nu ook definitief worden afgebroken. Wat betekent dit voor de gemeente en haar inwoners?

Na de uitvoering van alle werken is er nog slechts één bovengrondse hoogspanningslijn ten noorden van Maldegem te zien, in plaats van twee, zoals nu het geval is. In plaats van 37 woningen nu zullen er dan nog maar 12 woningen overspannen zijn. Het ondergronds brengen en het afbreken van de bestaande hoogspanningslijnen hebben dus in ieder geval een positieve impact op het Maldegemse landschap.

Wat verwacht u van Elia op vlak van communicatie naar inwoners en het gemeentebestuur?

Wij verwachten natuurlijk duidelijke en tijdige communicatie, zowel naar ons als bestuur als naar alle Maldegemnaars. In eerste instantie moeten de inwoners in de omgeving op de hoogte worden gebracht. Maar daarnaast is het ook noodzakelijk dat de ruimere bevolking weet heeft van de Elia-werken. Berichtgeving over het tracé, de start van de werken, eventuele hinder en verkeersbelemmeringen is daarbij een must.

Het gemeentebestuur ondersteunt daarom ook de infomarkt van Elia in het gemeentehuis op maandag 6 maart. Een infomarkt is heel toegankelijk en laagdrempelig voor burgers. Ze kunnen zich rechtstreeks tot Elia richten met al hun vragen en bezorgdheden.

Leeft dit project bij de inwoners van Maldegem?

Het project leeft zeker en vast bij onze inwoners. Vooral in de wijken ten noorden van Maldegem, bij de inwoners die persoonlijk betrokken zijn. Dat was in het verleden ook duidelijk merkbaar door het protest dat de actiegroep uitte tegen de Stevin-werken en de leefbaarheid langs het oorspronkelijke tracé. Als gemeentebestuur steunden wij deze actiegroep ten volle. Samen met hen en Elia zijn we ook tot dit nieuwe tracé gekomen.

Met het Stevin-project werkt Elia al enkele jaren aan het hoogspanningsnet in de regio. Hoe omschrijft u de samenwerking tussen Elia en u als gemeente in het verleden en hoe ziet u deze samenwerking in de toekomst verlopen?

Elia is steeds bereid geweest om in onderling overleg te zoeken naar een geschikt tracé voor de nieuwe ondergrondse verbinding. Wij hopen dat dit constructieve overleg blijft bestaan en dat Elia ons, los van officiële vergunningsprocedures en trajecten, als een vaste gesprekspartner blijft bekijken. Dat is de beste garantie voor het welzijn van de inwoners van Maldegem.