1. Waarom wordt het Stevin-project uitgevoerd?

Elia voert dit project uit om te kunnen voldoen aan de toenemende energiebehoefte in België. Bovendien is Stevin nodig om de bijkomende productie-eenheden van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windparken in zee, aan te sluiten op en te transporteren via het hoogspanningsnet. Meer informatie vind je bij de vier redenen waarom Stevin belangrijk is.

2. Hoe lang zullen de werken duren?

De werken van het Stevin-project zijn gestart in 2015. Gedurende drie jaar wordt de nieuwe infrastructuur opgebouwd. In 2018, wanneer deze werken afgerond zijn, starten we met de afbraakwerken van de ‘oude’ lijnen die vanaf dan overbodig zijn. In 2019 zal het volledige project klaar zijn.

3. Hoe kan ik zien waar er wordt gewerkt?

Tijdens de werken kan iedereen via deze website volgen waar we aan het werken zijn. Via deze kaart kan u inzoomen op een deelproject en op de google maps wordt per deelproject aangegeven wanneer de werken plaatsvinden en ook de geplande werken per pyloon.

4. Welke hinder komt bij de werken kijken?

Tijdens de werken doen we er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Zo maken we gebruik van geluidsarme technieken voor de installatie van de infrastructuur en werken we enkel tussen 7u en 19u. Meer informatie over onze aanpak naar de omgeving toe leest u hier.

5. Waarom liggen bepaalde delen van het tracé ondergronds en andere niet?

Het grootste deel van het Stevin-tracé brengen we bovengronds aan. Meestal kunnen we hierbij gebruik maken van bestaande lijnen die we versterken of bouwen we een nieuwe verbinding langs een bestaand traject. Het versterken en plaatsen van hoogspanningslijnen en masten is technisch eenvoudiger en heeft een kleinere impact op de omgeving en het milieu. Bij de aanleg van ondergrondse kabels moeten we grote stukken landbouwgrond innemen en moet er altijd een onbebouwbare corridor beschikbaar blijven.

Omdat kabels minder zichtbaar zijn dan hoogspanningslijnen werd in overleg met de gemeenten beslist om een deel van het Stevin-tracé ondergronds aan te brengen. Over een afstand van 10 km brengen we daarom de 380 kV-verbinding ondergronds zoals voorzien in het goedgekeurde RUP door de Vlaamse regering.

6. Hoeveel kost het Stevin-project?

De totale kostprijs van het Stevin-project wordt geschat op 270 miljoen euro. Elia neemt de volledige investering in het project op zich.

7. Zal het Stevin-project het landschap sterk veranderen?

Het Stevin-project wordt zo goed mogelijk geïntegreerd in het landschap. Hoogspanningsstations worden landschappelijk ingekleed, onder andere door groenbuffers. Voor de verbindingen zelf worden op verschillende plaatsen de bestaande masten behouden. Enkel de nieuwe draadstellen zijn zichtbaar. Op andere plaatsen komen er nieuwe masten, maar deze zijn qua uitzicht en afmetingen sterk gelijkaardig aan de bestaande 150 kV-masten. Bij het deel ondergrondse verbindingen is de impact op het landschap minimaal.

8. Wat is het verschil tussen 380 kV en 150 kV?

380 kiloVolt is de hoogste spanning die mogelijk is in het Belgische elektriciteitsnet. Een 380 kV-verbinding heeft een hogere spanning dan een 150 kV-verbinding waardoor één lijn een hoger vermogen van elektriciteit kan transporteren. Door gebruik te maken van deze 380 kV-verbindingen kunnen we Stevin bouwen met minder lijnen om eenzelfde hoeveelheid vermogen te transporteren.

9. Worden eigenaars vergoed wanneer een hoogspanningslijn over hun eigendom loopt?

Ja, we bieden een vergoeding aan voor eigenaars van bouwgronden of bewoonde percelen die overspannen worden door de nieuwe delen van het Stevin-tracé. Dit werd ook bevestigd in een mededeling van 1 juni 2012 door de Vlaamse Regering, in overleg met Elia. De afstand tussen het eigendom en de hoogspanningslijn bepaalt de som van de vergoeding. Dit wordt berekend als vast percentage van de waarde van het goed.

Voor percelen met woningen en bouwgronden voor woningen gelden de volgende principes voor het Stevin-project:

(Het betreft enerzijds de nieuwe overspanningen van de nieuwe bovengrondse lijn tussen Eeklo en Vijvekapelle en anderzijds de nieuwe overspanningen voor enkele korte nieuwe tracédelen ter hoogte van de Spie en ter hoogte van het hoogspanningstation Stevin te Zeebrugge.)

1. Vergoeding

Aan de eigenaars van kadastrale percelen:

  • waarop een vergunde of vergund geachte woning staat of waarvoor volgens de huidige bestemming een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een woning afgeleverd kan worden;
en
  • waarbij die kadastrale percelen geheel of gedeeltelijk liggen in de corridor van 60 meter onder de bovengrondse lijn. De corridor van 60 meter stemt overeen met de breedte van de overspanning op basis van de uitzwaai van de lijn;

wordt een vergoeding uitbetaald.

De vergoeding wordt als volgt bepaald:

  • 25% van de venale waarde van het goed voor eigenaars waarvan de bedoelde woning ligt in de 7,5 meter zone t.a.v. de corridor van 60 meter; 
of
  • 20% van de venale waarde van het goed voor eigenaars waarvan de bedoelde woning ligt in de 50 meter zone t.a.v. de corridor van 60 meter; 
of
  • 2,5% van de venale waarde van het goed voor eigenaars waarvan de bedoelde woning ligt in de 100 meter zone t.a.v. de corridor van 60 meter. De venale waarde van het goed wordt berekend rekening houdend met een maximum oppervlakte van 10 000 m2. Voor hoeves komt enkel de waarde van het woongedeelte in aanmerking naast de maximum oppervlakte van 10 000 m2.

2. Opkoopregeling

Aan de eigenaars van percelen die voldoen aan de voorwaarden onder punt 1 en waarvan de woning of bouwgrond geheel of gedeeltelijk in de corridor van 60 meter ligt, die in plaats van het aanvaarden van de bovenvermelde vergoeding wensen te verhuizen, zullen we een aanbod doen tot opkoop van hun bouwgrond of woning.

De prijs van het aanbod wordt bepaald op basis van een expertise. Het aanbod blijft geldig tot drie jaar na het in dienst nemen van de hoogspanningslijn. Volgens de huidige raming van de werken blijft het aankoopaanbod geldig tot in de loop van 2018.

Het aanvaarden van de vergoeding (zie punt 1) sluit niet uit dat de eigenaar later (tot 3 jaar na indienstname van de verbinding) alsnog zijn perceel verkoopt aan Elia. De reeds betaalde vergoeding wordt dan in mindering gebracht van de aankoopprijs van het goed.

De venale waarde wordt bepaald op basis van een expertise.
In voorkomend geval dient de vergoeding gedeeld te worden met de gebruiker.

10. Veroorzaakt de hoogspanningslijn straling?

Hoogspanningslijnen veroorzaken geen straling. Wel genereren ze elektrische en magnetische velden. Meer informatie daarover vindt u hier.