Het Stevin-project loopt over een afstand van 47 km en doorkruist het grondgebied van 8 gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen. Het grootste deel van het tracé bevindt zich in landbouwgebied. Daarnaast maken ook huizen, waterlopen, wegen, natuur en andere gebieden deel uit van de omgeving.

Over de hele afstand van het tracé en op de locaties van de hoogspanningsstations doen we er alles aan om het hoogspanningsnet te integreren in de omgeving. Hieronder leest u enkele inspanningen die we doen om infrastructuur en omgeving zo nauw mogelijk met elkaar te laten aansluiten.

Hoogspanningsstations

Stevin, Van Maerlant en Gezelle zijn Gas Insulated Switchgear hoogspanningsstations. Hierbij wordt de schakelapparatuur in het gebouw geplaatst en zorgt een gas, in plaats van lucht, voor de isolatie. Die vervanging van lucht door gas als isolatie heeft een groot voordeel: de installatie wordt tot 5 keer kleiner. Dit zorgt er dan weer voor dat de impact op de omgeving beperkt wordt. Het gas vormt geen gevaar.

Zwarte kwartsafwerking

Groenbuffers

Om de hoogspanningsstations af te schermen voor de omwonenden en voorbijgangers worden de stations Van Maerlant en Gezelle afgewerkt met zwarte kwarts en een groenbuffer. Die groenbuffer bestaat uit een parking, fietspaden, talud, bomenrijen en een waterbuffer. Hierbij zorgen we er steeds voor dat deze groenelementen nauw aansluiten bij de bestaande natuurlijke omgeving.

Hoogspanningsstation Horta in haar omgeving

Waterbuffer

Het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge bezit naast een groenbuffer ook een grote waterbuffer. Die beschermt het hoogspanningsstation tegen wateroverlast en zorgt daarbovenop voor een leuk uitzicht.

Toekomstbeeld hoogspanningsstation Stevin in omgeving
1 – Architecturale uitwerking gebouwen
2 – Talud met dubbele bomenrij
3 – Groenbuffer
4 – Waterbuffer
5 – Natuurzone
6 – Parkeerterrein en fietspaden

Geïsoleerde mastarmen

Elia voorziet de lijnmasten van de nieuwe 380 kiloVolt verbinding van geïsoleerde mastarmen. Hierdoor wordt de hoogte en de breedte kleiner en zijn bijgevolg ook de visuele impact en de elektromagnetische velden kleiner. De geïsoleerde mastarmen zorgen ervoor dat het uitzicht van de 380 kV-lijn aansluit bij dat van een klassieke 150 kV-mast.

Geïsoleerde mastarm
Links: Bestaande 150 kV-lijn met klassieke mastarm (48 m hoog)
Rechts: Toekomstige 380 kV-lijn met geïsoleerde mastarm (51 m hoog)

Bakens op masten voor veiligheid luchtverkeer

Op alle masten plaatsen we een rood licht dat wordt geactiveerd wanneer er militaire oefeningen plaatsvinden. Op deze manier maken we de masten zichtbaar voor de piloten. Masten groter dan 57 meter krijgen bovendien een extra wit flitsend licht voor overdag. Langs de snelwegen worden de masten rood-wit geschilderd om hun zichtbaarheid te vergroten.

Draadmarkeringen beschermen vogels

Tussen de hoogspanningsstations Gezelle en Stevin plaatsen we draadmarkeringen, die zorgen dat de geleiders zichtbaar zijn voor vogels. We gebruiken hiervoor gekleurde kunststofspiralen.

Meer infrastructuur ondergronds

Na overlegmomenten met de gemeentebesturen werd beslist om een groot deel van het Stevin-tracé ondergronds te brengen. Op die manier worden er verschillende woonkernen en landschappen volledig lijnvrij gemaakt en treedt er een globale verbetering op ten opzichte van de huidige situatie. Hoeveel kilometer aan verbindingen er in uw gemeente verdwijnt, vindt u hier.

 

Keuze voor landbouwgebied

Voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 380 kiloVolt verbinding moeten we een brede sleuf van 16 meter maken om alle kabels weg te werken. Daarom kiezen we voor een traject door landbouwgebied. De kabels plaatsen we op twee meter diepte zodat er na de installatie nog steeds landbouwactiviteiten mogelijk blijven.

Archeologisch onderzoek

Als bouwheer is Elia verantwoordelijk voor de archeologische monumenten die zich in de werfzones bevinden. Hierbij krijgen we hulp van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en de intergemeentelijke dienst Raakvlak.

Samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed is er een stappenplan uitgewerkt om de archeologische monumenten in de werfzone te onderzoeken. Een voorbereidend onderzoek met boringen werd reeds uitgevoerd in 2013. Tijdens het sleuvenonderzoek in 2015 werden er twee grote archeologische sites gevonden. Hier troffen we naast enkele waterputten ook kleinere voorwerpen aan waaronder een helm, een speld en een glis, een soort schaats uit de middeleeuwen dat in onze streken gebruikt werd om ijsvlakten sneller over te steken. Het is de voorloper van de ijzeren schaatsen die we vandaag kennen. De vondsten wijzen op een middeleeuwse nederzetting uit de 11e in 12e eeuw. Omwille van die kostbare vondsten, volgt er nu een opgraving van de hele site en loopt het archeologisch onderzoek nog verder.

Wanneer deze archeologische onderzoeken definitief zijn afgerond, gaan we verder met de voorbereidende werken en het graven van de sleuven voor de ondergrondse verbindingen.