2018 – 2020

De bovengrondse hoogspanningslijn ten noorden van Maldegem (groene lijn) op het grondgebied van Brugge, Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Eeklo verdwijnt ondergronds (stippellijn). Elia maakte deze beslissing samen met de stedelijke en gemeentelijke besturen van Brugge, Damme en Maldegem. Daarnaast wordt ook de bestaande lijn ten zuiden van Maldegem afgebroken (gele lijn).

De nieuwe ondergrondse verbinding loopt van het station Brugge Waggelwater tot aan Eeklo-Noord, over het grondgebied van Brugge, Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Eeklo.

Vergunningsdossier ingediend op 17 april 2018

Op 17 april 2018 werd de ingediende omgevingsvergunning volledig en ontvankelijk verklaard. Sinds februari 2017 vervangt deze omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvraag van de vergunning voor het project Brugge – Eeklo was door de gedetailleerde regelgeving een intensief en tijdrovend proces dat ondertussen succesvol is voltooid.

In een volgende stap ondersteunt Elia de betrokken steden en gemeenten bij de organisatie van het openbaar onderzoek. Dat onderzoek loopt van 27 april tot en met 26 mei 2018. Van zodra het openbaar onderzoek is afgerond en de vergunning is goedgekeurd, starten de effectieve werken. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden is dat in augustus 2018.

Verdere timings en fasering

De werffase start in augustus 2018 met de aanleg van de ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen Brugge Waggelwater en Eeklo-Noord en met de afbraak van een eerste bestaande bovengrondse 150kV-verbinding, ten noorden van Maldegem en Sijsele, tussen Brugge Zuidervaart en Eeklo-Noord.

Als de nieuwe ondergrondse kabelverbinding klaar is, kan ook een tweede bestaande hoogspanningslijn worden afgebroken in 2020. Die lijn loopt ten noorden van Brugge, langs Sijsele en ten zuiden van Maldegem tot aan Eeklo-Pokmoer.


De afbraak van de 6 masten met nummers P110 tot en met P115 van de lijn ten noorden van Maldegem (gelegen aan de kruising met de zuidelijke lijn ter hoogte van de Moerkerksesteenweg 5, Damme) wordt uitgevoerd nadat de nieuwe ondergrondse kabelverbinding in dienst is genomen. De afbraak is voorzien vanaf de lente van 2020.


(*) Een ontheffing-MER wordt ingediend om aan te tonen dat de effecten van het project, in dit geval de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding, niet van die mate zijn dat een milieueffectenrapport (MER) noodzakelijk is.

Aanleg van een kabelverbinding 150kV
Bovengrondse verbindingskast

Wat houden de werken in?

Aanleg van de ondergrondse 150kV-kabelverbinding

De nieuwe 150 kV-verbinding zal bestaan uit 2 draadstellen van elk 3 kabels. Het gaat om een ondergrondse verbinding, wat betekent dat we deze draadstellen in een sleuf aanleggen. De diepte van deze sleuf bedraagt standaard 1m45 en de breedte is +/- 2m. De kabels in de sleuf bevinden zich op een diepte van +/- 1m30.

Over het grootste deel van het tracé werken we met dit standaardtype van sleuf, maar in bepaalde gevallen moeten we de sleuf aanpassen aan de omgevingssituatie. Bij wegkruisingen met weinig verkeer leggen we bijvoorbeeld een ander type sleuf aan waarbij eerst wachtbuizen geplaatst worden en waar nadien de kabels worden doorgetrokken. Wanneer we een weg niet kunnen onderbreken of waar we drukke kruispunten of waterwegen kruisen, voeren we gestuurde boringen uit.

Omdat de ondergrondse kabelverbinding uit verschillende segmenten van +/- 1km bestaat waarbij de kabels aan elkaar gelast worden, plaatsen we op bepaalde locaties langs het tracé bovengrondse verbindingskasten. Die zijn nodig om de elektrische verliezen van de kabelverbinding te beperken of te elimineren.

We leggen de ondergrondse kabelverbinding aan in 4 fasen

Fase 1: archeologisch veld- en proefsleuvenonderzoek

Fase 2: uitvoeren van gestuurde boringen bij waterwegen of drukke kruispunten en aanleg van sleuven met wachtbuizen bij wegkruisingen met weinig verkeer

Fase 3: graven en in stand houden van de overige open sleuven

Fase 4: kabeltrek in de verschillende typen sleuven en aanvulling van de sleuf

Afbraak van de bestaande hoogspanningslijnen

Fase 1: aanleg van toegangswegen, werkplatformen en houten beschermingsportieken

Niet alle masten zijn te bereiken van op de openbare weg. Elia legt in dat geval toegangswegen van 5,5m breed aan. Indien nodig worden daarvoor houten schotten, rijplaten of grachtinbuizingen gebruikt. Waar mogelijk doen bestaande paden dienst als toegangsweg. Rond de masten zelf legt Elia werkplatformen aan. De werkplatformen hebben een omvang van ongeveer 20 meter x 20 meter. Houten beschermingsportieken beschermen onderliggende structuren.

Fase 2: verwijderen van geleiders uit de masten met trek- en remmachines

De bestaande geleiders worden losgekoppeld en op een afrolwiel gelegd. Omwille van veiligheidsredenen bevestigen we een nylonkoord aan de geleiders. Een trekmachine rolt de geleiders vervolgens op en vervangt ze zo op een gecontroleerde manier door het nylonkoord. In een laatste stap wordt ook het nylonkoord van de masten verwijderd.

Fase 3: demonteren van de masten met kranen en verwijderen van de funderingen

Met kranen en hoogtewerkers demonteren we de verschillende mastelementen. Tot op een diepte van 1 meter verwijderen we daarna de funderingen van de masten. De put die ontstaat wordt tenslotte weer aangevuld.

Wilt u extra informatie over de inhoud van de werken en het project? Bekijk hier enkele informatiepanelen.